Jesteśmy młodym zespołem ludzi z pasją, którzy zdecydowali się by stworzyć wspólny projekt. Chcemy na bieżąco informować mieszkańców Podkarpacia o tym, co dzieje się w województwie, zwracając uwagę na to, co ważne: przez wydarzenia, wiadomości, sport, kulturę i rozrywkę.

Regulamin strony Dzieje się na Podkarpaciu

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego – Portal Informacyjny Dzieje się na Podkarpaciu, który jest dostępny pod adresem http://dziejesienapodkarpaciu.pl

Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu.

Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu.

Uruchomienie Portalu Informacyjnego ma na celu ułatwienie Internautom dostępu do informacji, oraz wydarzeń jakie mają miejsce na terenie Podkarpacia.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

– Zespole redakcyjnym – rozumie się przez to grupę osób wraz z administratorem, uprawnioną do zamieszczania artykułów na Portalu Informacyjnym Dzieje się na Podkarpaciu.

– Serwisie – rozumie się przez to Portal Informacyjny dostępny pod adresem http://dziejesienapodkarpaciu.pl  umożliwiający użytkownikom dostęp do informacji.

– Regulaminie – rozumie się przez to prawa i obowiązki określające warunki korzystania oraz sposób funkcjonowania serwisu.

– Użytkownika – rozumie się przez to osoby korzystające w aktywny sposób z serwisu.

– Korzystającym – rozumie się przez to osobę (użytkownika lub osobę trzecią), rozpowszechniającą treści zamieszczonych na serwisie publikacji, bez zgody administratora, wyrażonej w drodze mailowej.

– Utworze – rozumie się przez to: tekst, zdjęcia, grafiki, filmy, muzykę – publikowane w serwisie.

§ 3 Zasady korzystania z serwisu

– Uczestnictwo w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

– Akceptując Regulamin użytkownik zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę administratora oraz innych użytkowników.

– Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

§ 4 Zasady korzystania z treści opublikowanych w serwisie.

– Zespół redakcyjny serwisu zastrzega sobie osobiste i majątkowe prawa autorskie do treści zamieszczonych w serwisie.

– Wszystkie treści zamieszczone przez zespół redakcyjny serwisu są chronione prawami autorskimi
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

– W celu wykorzystania treści zamieszczonych przez zespół redakcyjny serwisu potrzebna jest zgoda administratora serwisu, wyrażona w formie mailowej.

– Korzystający ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym,
w celach informacyjnych, wszelkich materiałów na nim zamieszczonych, w ograniczonej formie, tj. jedno zdjęcie, tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania publikacji (z wyłączeniem pozostałych fotografii
i filmów).

– W zamian za powyższe uprawnienie korzystający w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis “czytaj dalej” i link aktywny, kierujący bezpośrednio do serwisu Dzieje się na Podkarpaciu do dalszej części materiału. Link o którym mowa powyżej, prowadzić ma bezpośrednio do artykułu źródła.

§ 5 Obowiązki Administratora Serwisu

– Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

– Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 6 Odpowiedzialność Administratora

– Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika, bądź osoby upoważnionej przez użytkownika do działania w jego imieniu.

– Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.

– Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu.

– Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników serwisu jak i inne podmioty które niebędące użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu zamieściły wpisy w serwisie.

– Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.